Aktuality, Čerstvé informácie

 

Pozdravujeme Vás na našej novej stránke!

Sme radi, že Vám môžeme byť k dispozícií aj cez internet. Cez tieto stránky by sme chceli Vás informovať o dianí v našej MO. Máme cieľ poskytnúť Vám čo najviacej informácií a ukázať vám čo najviacej z naších úspechov a starostí. Budeme radi ak sa snami podelíte o Vaše nápady, pripomienky a návrhy. Ďalšie údaje budeme postupne zverejňovať na týchto stránkach.

Petrov zdar!


VYHLÁSENIE!

 

Dňa 9.6.2018 MO SRZ vo Veľkých Kapušanoch usporiada preteky
pre deti v LRU (lov rýb udicou) na ramene v Oboríne

Kliknite sem pre podrobnosti


OZNÁMENIE - Brigáda!

 

MO SRZ vo Veľkých Kapušanoch organizuje brigádu dňa 3.6.2018 t.j. v nedeľu, na rieke Laborec pri OR Lykotex.
Popis práce: Čistenie brehu od porastov – pretekárska trať.
Zraz o 8:00 hodine na pretekárskej trati Laborec, pri OR Lykotex.


Vážená rybárska spoločnosť pri MO SRZ Veľké Kapušany!

Oznamujeme Vám, že dŇom 28.5.2018., skončil sa výdaj povoleniek a cenín pri MO SRZ Veľké Kapušany.


Upozorňujeme našich členov, ktorí do dnešného dňa si nezaplatili rybársku povolenku, iba si zaplatili členský poplatok, môžu tak učiniť dňa 18.6.2018.t.j. v pondelok od 10:00 hod do 15:00 hod.
Prípadné nezrovnalosti a nejasnosti si môžete vykonzultovať s vedúcim výdaja rybárskych povolení s p. Júliusom Vernárskym na tel. čísle...0903862934.
S pozdravom........Petrov zdar.


OZNÁMENIE!

 

Výbor MO SRZ Veľké Kapušany, oznamuje svojim členom, že na základe uznesenia z VČS zo dňa 10.2.2018., schváleného prítomnými členmi našej organizácie bolo dňa 6.3.2018. zakúpené terénne vozidlo registrované na MO SRZ Veľké Kapušany, Mitsubishi L200 2.5 DI-DOUBLE, (11/2009) za 10 000Eur, na účely pri zarybňovaní a výjazdy rybárskej stráže ako aj pomocný mechanizmus pri brigádach. (viď príloha)

Tajomník MO SRZ V. Kapušany.


Oznámenie!

 

oznamujeme našim členom, že v roku 2018. bude možnosť si zakúpiť v rybárskej predajni „Predátor“ hosťovacie povolenky na revír SRZ Rada Žilina, Zemplínska Šírava, denné i týždenné pre členov i nečlenov, MO SRZ Veľké Kapušany

Denné HP pre členov ........ 10 Eur
Denné HP pre nečlenov..... 20 Eur
Týždenné HP pre členov.... 30 Eur
Týždenné pre nečlenov...... 80 Eur
Denné HP pre deti............. 4 Eur

OZNÁMENIE

 

Platné od 1.1.2018

Týmto oznámením sa rušia všetky poplatky za omeškanie odovzdania povoleniek do 15.1. a za nezaplatenia členského príspevku do 31.3 bežného roka.

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 17. marca 2006, ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

(16) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

S T A N O V Y SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU

§ 6 Práva a povinnosti členov zväzu

2. Povinnosti členov zväzu: a) platiť členské príspevky najneskôr do 31. 3. bežného roka
§ 10 Zánik členstva -1. c) nezaplatením členského príspevku v termíne do 31.marca. Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca bežného roka. 2. Po zániku členstva vo zväze sa členstvo môže obnoviť podaním prihlášky, zaplatením zápisného a členského príspevku. Členstvo vo zväze sa nemôže obnoviť v prípade trvalého vylúčenia z disciplinárnych dôvodov.


Vážené rybárky, rybári, ochrancovia prírody!

 

MO SRZ Veľké Kapušany, oznamuje svojim členom, že po pracovnom jednaní dňa 4.12.2017., bola podpísaná zmluva (viď v prílohe) o spolupráci pri výstavbe vodného stavidla (hate), na zvýšenie hladiny vody v jazere PR Ortov,  medzi ŠOP SR CHKO Latorica so sídlom v TV a MO SRZ Veľké Kapušany.
Celý projekt bude financovaný z Nórskeho finančného fondu na „Obnovu vodného režimu vybraných mokradi Východoslovenskej nížiny“.
Práce by sa mali začať po geodetickom zameraní miesta stavidla a spracovaní projektovej dokumentácie už na jar. Naša organizácia prisľúbila pomoc pri vyčistení terénu a likvidácii porastových drevín brigádnickou činnosťou členmi MO SRZ.
O termíne konaní brigád budete včas informovaní ako aj o priebehu dotiahnutia projektu do finálneho ukončenia.
  V. Babiak, tajomník MO SRZ V. Kapušany.


OZNÁMENIE!

 

Rybárske preteky funkcionárov "Sečovský kapor" 21.10.2017., na rybárskom revíry Dvorianky, na ktorom sa zúčastnilo aj trojčlenné družstvo MO SRZ Veľké Kapušany, ktorí sa umiestnili na II.mieste v LRU jednou udicou s ľubovoľným spôsobom.Vďaka vedeniu MO SRZ Sečovce za usporiadanie prestížneho preteku v LRU.

Fotky z pretekov si môžete pozrieť ak kliknite sem


VYHLÁSENIE!

 

XXIV. MS v LRU ženy v Maďarskom Szolnoku 2017.

Kliknite sem pre podrobnosti


OZNÁMENIE!

 

Začali sme s obnovou plotu Rybárskeho domu, starý už bol na rozpadnutie. Touto cestou ďakujeme MsÚ Veľké Kapušany za finančnú podporu na uskutočnenie tohto projektu, na ktorom má najväčšiu zásluhu podpredseda MO SRZ p. Hudák Július, nehovoriac o realizačnom týme projektu p. Karol Jevcsák st. a Karol Jevcsák ml. a p. Jozef Iván.
Zveľaďujme, starajme sa o náš spoločný majetok ktorý dúfame že bude slúžiť naďalej našej nasledujúcej generácii.
Petrov Zdar!


OZNÁMENIE!

 

Oznamuje svojim členom, že dňa, dňa 10.6.2017. pre MO SRZ Veľké Kapušany bola na zasadnutí Rady SRZ na základe našej žiadosti a odborného vyjadrenia ic htyológa schválená dotácia v max. výške 8000 € za škody spôsobené na sklonku zimy udusením rýb v dôsledku kyslíkového deficitu. Jedná sa o nasledujúce množstvá násad rýb:
Jazero Ortov - K2 1000 kg,Ab2 500 kg
OR Mitro - K2 380 kg
OR Oborín - K2 380 kg
OR Vysoká n/U- K2 400 kg
Or Zugó - K2 380 kg

Termín dodania násad : jeseň 2017.


Upozornenie!

 

MO SRZ Veľké Kapušany na žiadosť nájomcu poľnohospodárskej pôdy pri našom revíry OR Veľké Raškovce, na ktorú si požiadal štátnu dotáciu upozorňuje svojich členov rybárov, aby na príchod k vode motorovými vozidlami používali výhradne zmulčovačom upravenú stopu po pri brehu odstavného ramena a v žiadnom prípade cez zasiate pole. Vozidlám porušujúcich zákaz budú zaznamenané ŠPZ a následne súdnou cestou vymáhané spôsobené škody na poľnohospodárskych plodinách za ktoré nájomca už nedostane žiadnu dotáciu od štátu!
Touto cestou vyzývam našich členov na rešpektovanie tejto požiadavky. Berte túto požiadavku vážne, aby ste svojim nerozvážnym konaním nepoškodili členov a meno našej organizácie.

MO SRZ Veľké Kapušany.


VYHLÁSENIE!

 

Upozornenie hniezdenia chráneného druhu vtáctva "Haja tmavá" v chránenej oblasti "Raškovský luh" z OÚ ŽP Michalovce! Prosíme našich členov o rešpektovanie a dodržanie tohto upozornenia do konca mesiaca jún, predpokladaného vyliahnutia mláďat.

Stanovisko OU-MI


OZNÁMENIE!

 

Tajomník SRZ Rada Žilina na porade funkcionárov Košického kraja v KE 28.1.2017., informoval o podpísaní Licenčnej zmluvy s RTVS na vysielanie rybárskej televíznej relácie od 12.2.2017 na „dvojke“ (STV2) pod názvom “Na rybách – Petrov zdar“ z dielne SRZ, zároveň požiadal funkcionárov ZO o súčinnosť s vysielacím štábom pri výrobe rybárskej relácie pri natáčaní relácie v ich pôsobnosti.


OZNÁMENIE!

 

Aktuálne výsledky laboratórnej analýzy výskytu PCB látok v rybách z Oteplenej vody (Melegvíz) v areáli EVO, súčasť toku Laborec.

Kliknite sem


Upozornenie!

 

Vedenie závodu Elektrárne Vojany, spravilo náhmatkovú kontrolu vo svojom, vonkajšom areáli EVO, kde máme naše revíry, Oteplenú vodu č. 4-1550-1-1 a Laborec1,č.4-1120-1-1, kde našli na brehoch smetie po našich členoch rybároch, terénne úpravy - vytvorenie lovných miest rýľmi (prísne zakázané hlavne na vtokovom a výtokovom kanáli!) Z toho dôvodu vedenie EVO Vojany sa rozhodlo a právom, a dalo príkazom vedúcemu SBS, našich rybárov vykázať z areálu EVO, pre nedodržanie dohody medzi MO SRZ Veľké Kapušany a SE EVO Vojany. Takýmto prístupom prídeme o ďalšie revíry, ako sú PR Ortov a môžeme sa poďakovať sami sebe, česť a výnimka poriadnym a disciplinovaným rybárom. Iba na margo...člen SBS už mesiace likviduje odpadky, smetie po nedisciplinovaných rybároch, meno sem nebudem písať, dozviete sa na VČS.

Citát z miestneho rybárskeho poriadku MO SRZ V. Kapušany.
Čiastkové povodie odpadového kanála oteplenej vody od ústia po MVE. Areál EVO-Vojany, a. s. vyznačený tabuľami MO-SRZ. Na tomto revíri sa zakazuje rozkladanie ohňa a stanovanie . Na tomto revíri je oprávnená kontrolovať doklady aj strážna služba EVO -Vojany. Do areálu EVO Vojany majú povolený vstup len členovia MO SRZ Veľké Kapušany, ostatní, cudzí členovia iných organizácií nemajú dohodu s elektrárňou EVO Vojany, čiže majú zákaz vstupu.

Ďakujem za pozornosť!
V. Babiak, tajomník MO SRZ.


OZNÁMENIE!

 

Na výzvu Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy SR, sme začiatkom októbra poskytli na OV a PS v Michalovciach, 3 vzorky rýb odlovených z nášho revíru Odpadový kanál EVO-Vojany revír č. 4-1550-1-1. Každých 5 rokov ŠV a PS SR robí monitoring (analýzu) rýb z vopred určených revírov, na PCB látky v celoslovenskom rozmere. Výsledky budú známe v priebehu mesiaca November.


OZNÁMENIE!

 

Priebežné informácie o stave odbahnenia naších revírov.


Upozornenie!

 

Upozorňujem brigádnikov ohľadom počtu odrobených hodín, že zapísané bude skutočný čas!

Napríklad. Keď začiatok brigády je o 8:00 hod a koniec o 12:00 hodine zapísané budú 4 hodiny,( závisí aj podľa náročnosti brigády) a ďalšie 4 hodiny musia odrobiť na ďalšej brigáde a vtedy až bude vrátená záloha, z dôvodu nízkeho počtu účasti na brigádach.

Pre každého člena je povinnosťou odrobiť 8 Hod.!!


Oznámenie!

 

Podpísanie dohody medzi
MO SRZ Kráľovský Chlmec a MO SRZ Veľké Kapušany


Oznámenie!

 

Podpísanie dohody medzi
MO SRZ Čierna n/Tisou a MO SRZ Veľké Kapušany


Oznámenie!

 

ohľadne prístupových ciest a parkovacích plôch okolo Ortova:

Úradné rozhodnutie
Mapa s vyznačenním miest