Aktuality, Čerstvé informácie

 

Pozdravujeme Vás na našej novej stránke!

Sme radi, že Vám môžeme byť k dispozícií aj cez internet. Cez tieto stránky by sme chceli Vás informovať o dianí v našej MO. Máme cieľ poskytnúť Vám čo najviacej informácií a ukázať vám čo najviacej z naších úspechov a starostí. Budeme radi ak sa snami podelíte o Vaše nápady, pripomienky a návrhy. Ďalšie údaje budeme postupne zverejňovať na týchto stránkach.

Petrov zdar!


VyhlÁsenie!

 

MO SRZ vo Veľkých Kapušanoch dňa 11.5.2019 usporiada miestne preteky v LRU /lov rýb udicou/ na pretekárskej trati LABOREC za Lykotexom vo Vojanoch

Pre rozpis kliknite sem

S pozdravom Petrov zdar!


Do pozornosti...

 

Grafické znázornenie privlastňovania s rýb

kliknite sem


Do pozornosti...

 

Správ z VČS, ktorá sa konala dňa 16.2.2019.

Kliknite tu


UPOZORNENIE !!!!!
NERESISKO A ZIMOVISKO RÝB.

 

Výpustný kanál č. revíru 4-4140-1-1 Výpustný kanál VN Z. Šírava (K)- výpustný kanál od sútoku s riekou Laborec po teleso hrádze VN Z. Šírava pri obci Zalužice.
Upozorňujeme členov SRZ, že dňom 1.2.2019 začína platiť na Výpustnom kanáli v úseku 200 m od hrádze „ZÁKAZ LOVU RÝB" do 15.6.2019 z dôvodu, že v úseku 200 m od hrádze je NERESISKO A ZIMOVISKO RÝB. Úsek neresiska a zimoviska je vyznačený tabuľami. Upozorňujeme členov SRZ, že aj nahadzovanie nástrah do tejto časti revíru je zakázané.
Po 15.6. platí Zákaz lovu rýb vo vzdialenosti 50 m od telesa hrádze.
S pozdravom Petrov zdar!
V. Babiak, tajomník MO SRZ V. Kapušany.

Označenie úseku


Oznámenie!

 

Oznamujeme našim členom MO SRZ,
že sa môžu zapojiť do brigádnickej činnosti, presekávania a čistenie otvorov v ľade, aj cez týždeň.
Hlásiť sa môžete na tel. č. hospodára, 0908 208 818, alebo brigádnického referenta 0908 344 493.
S pozdravom Petrov zdar!


Oznámenie!

Vážení členovia MO SRZ Veľké Kapušany,
týmto Vám oznamujeme, že výdaj rybárskych povolení sa začne
21.1.2019., v pondelok o 10:00 hod. do 15:00 hod.,
až do 4.4.2019. a to každý pondelok od 10:00 hod., do 15:00 hod.,
a každú stredu od 10:00 hod. do 16:00 hodín
.

S pozdravom, Petrov zdar!


Oznámenie!

 

V YHLÁŠKA 381 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
S pozdravom Petrov zdar!
V. Babiak, tajomník MO SRZ V. Kapušany.

Kliknite tu!


Oznámenie!

 

Vážení členovia MO SRZ V. Kapušany.

Oznamujeme Vám, že s výdajom povoleniek na rybolov na rok 2019. začneme
v druhom januárovom týždni, okolo 15-ého, po odovzdaní vyplnených lovných lístkov. Hlavným dôvodom je zmena zákona, vykonávajúcej vyhlášky k novému zákonu a zmeny v stanovách. Tieto dokumenty budú mestským a miestným organizáciám SRZ zaslané v priebehu 2-ého januárového týždňa z SRZ Rada Žilina. Žiadam každého nášho člena o strpenie a výdrž, ale bez znalosti týchto nových legislatývnych zmien, nie je možné vlastniť rybársku povolenku a uplatniť si výkon rybárskeho práva.
S pozdravom Petrov zdar!
V. Babiak, tajomník MO SRZ V. Kapušany.


Dávame do pozornosti !

 

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, na nižšie uvedenej prílohe si môžete stiahnuť Spoločný rybársky poriadok, platný od 1. januára 2019, ktorý obsahuje všetky lovné rybárske revíry SRZ. Tento Spoločný rybársky poriadok bude vydávaný k jednotlivým zakúpeným povoleniam na rybolov pre rok 2019 (k Zväzovému kaprovému povoleniu, k Zväzovému lipňovému povoleniu a k Zvláštnemu povoleniu vydávanému Radou SRZ)

Spoločný rybársky poriadok


Ďalej na nižšie uvedenej prílohe si môžete stiahnuť aj znenie nového zákona o rybárstve ako aj vykonávaciu vyhlášku k nej.

Zákon o rybárstve

Všetky rybárske revíry uvedené v Spoločnom rybárskom poriadku dohromady tvoria zoznam rybárskych revírov pre držiteľov Zvláštneho povolenia pre rybolov na rok 2019.
Pri rybárskych revíroch, ktoré sme jednoznačne identifikovali, v zmysle § 13 ods. 5 písm. b) zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov ako ostatná vodná plocha (štrkoviská, rašeliniská, príp. pieskovne) uvádzame v rybárskom poriadku, že lov rýb je tu povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany jednotlivých druhov rýb.

Oznámenie!

 

Informácia o priebehu XII. snemu SRZ konaného v Žiline 23.-25.11.2018.

Kliknite sem


Oznámenie!

 

Stavba garáže

Kliknite sem


Oznámenie!

 

Vážení členovia MO SRZ V.Kapušany.

Týmto Vám oznamujeme že naša organizácia má vytvorenú stránku na Facebook-ovej stránke + (príloha), s dvomi administrátormi, ktorí pridávajú čerstvé informácie o dianí a fungovaní MO SRZ, na ktorú budú zaregistrovaný iba naši členovia po požiadaní o priateľstvo.
Poprosím každého nášho člena aby sem dávali komenty, ktoré sú zrozumiteľné a nie sú provokatívne...(tieto budú okamžite zmazané!) Týmto chceme Vám podať oznamy, správy, fotky a videá z prvej ruky.
Ďakujeme za pochopenie........ s pozdravom.

Kliknite sem a prejdete na Facebook

Petrov zdar!


Vážení Členovia MO SRZ V. Kapušany!

 

Môžete si pozrieť aké návrhy boli podané zo strany MO SRZ Veľké Kapušany k zmene rybárskeho zákona. Naše návrhy sú znázornené farebnými písmenami.
Ďakujeme za pozornosť, Petrov zdar!

Stanovy SRZVyhláška 2019


VYHLÁSENIE!

 

II. Liga jesenné dvojkolo 15.9.-16.9.2018. Laborec- Lykotex . Pár fotiek s oznamovacou tabuľkou o výsledkoch dvojdennej súťaže, čoho výsledkom je že družstvo Maros Mix – Tubertíni Veľké Kapušany s umiestnením na 2. mieste sa prebojovali späť do I. ligy LRU plávaná - muži. Gratulujeme im, že na domácej trati v domácom prostredí sa im podarilo splniť vytúžený cieľ.

Pre výsledky kliknite sem


VYHLÁSENIE!

 

Dňa 1. septembra sa uskutočnili preteky
v LRU – plávaná o COPUS CUP XXI. ročník mesta Veľké Kapušany

Pre výsledky kliknite sem


Upozornenie!

 

Žiadame rybárov ktorý navštevujú revír „Drahňovský les“ č. r.4-1121-1-1, ktorý sa nachádza na chránenom území „Raškovský luh“, v 4. stupni ochrany prírody (vyznačené s tabuľkou) a vzťahuje sa naň zákon o zákazu vstupu osobnými a inými dopravnými prostriedkami, o plnom rešpektovaní spomínaného zákona, inak pri porušení a usvedčení porušenia tohto zákazu pracovníkmi CHKO Vihorlat Michalovce, ako aj členmi rybárskej stráže, im hrozí mastná peňažná pokuta.


Vážená rybárska spoločnosť pri MO SRZ Veľké Kapušany!

Oznamujeme Vám, že dŇom 28.5.2018., skončil sa výdaj povoleniek a cenín pri MO SRZ Veľké Kapušany.


Upozorňujeme našich členov, ktorí do dnešného dňa si nezaplatili rybársku povolenku, iba si zaplatili členský poplatok, môžu tak učiniť dňa 18.6.2018.t.j. v pondelok od 10:00 hod do 15:00 hod.
Prípadné nezrovnalosti a nejasnosti si môžete vykonzultovať s vedúcim výdaja rybárskych povolení s p. Júliusom Vernárskym na tel. čísle...0903862934.
S pozdravom........Petrov zdar.


OZNÁMENIE!

 

Výbor MO SRZ Veľké Kapušany, oznamuje svojim členom, že na základe uznesenia z VČS zo dňa 10.2.2018., schváleného prítomnými členmi našej organizácie bolo dňa 6.3.2018. zakúpené terénne vozidlo registrované na MO SRZ Veľké Kapušany, Mitsubishi L200 2.5 DI-DOUBLE, (11/2009) za 10 000Eur, na účely pri zarybňovaní a výjazdy rybárskej stráže ako aj pomocný mechanizmus pri brigádach. (viď príloha)

Tajomník MO SRZ V. Kapušany.


Oznámenie!

 

oznamujeme našim členom, že v roku 2018. bude možnosť si zakúpiť v rybárskej predajni „Predátor“ hosťovacie povolenky na revír SRZ Rada Žilina, Zemplínska Šírava, denné i týždenné pre členov i nečlenov, MO SRZ Veľké Kapušany

Denné HP pre členov ........ 10 Eur
Denné HP pre nečlenov..... 20 Eur
Týždenné HP pre členov.... 30 Eur
Týždenné pre nečlenov...... 80 Eur
Denné HP pre deti............. 4 Eur

OZNÁMENIE

 

Platné od 1.1.2018

Týmto oznámením sa rušia všetky poplatky za omeškanie odovzdania povoleniek do 15.1. a za nezaplatenia členského príspevku do 31.3 bežného roka.

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 17. marca 2006, ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

(16) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

S T A N O V Y SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU

§ 6 Práva a povinnosti členov zväzu

2. Povinnosti členov zväzu: a) platiť členské príspevky najneskôr do 31. 3. bežného roka
§ 10 Zánik členstva -1. c) nezaplatením členského príspevku v termíne do 31.marca. Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca bežného roka. 2. Po zániku členstva vo zväze sa členstvo môže obnoviť podaním prihlášky, zaplatením zápisného a členského príspevku. Členstvo vo zväze sa nemôže obnoviť v prípade trvalého vylúčenia z disciplinárnych dôvodov.


Vážené rybárky, rybári, ochrancovia prírody!

 

MO SRZ Veľké Kapušany, oznamuje svojim členom, že po pracovnom jednaní dňa 4.12.2017., bola podpísaná zmluva (viď v prílohe) o spolupráci pri výstavbe vodného stavidla (hate), na zvýšenie hladiny vody v jazere PR Ortov,  medzi ŠOP SR CHKO Latorica so sídlom v TV a MO SRZ Veľké Kapušany.
Celý projekt bude financovaný z Nórskeho finančného fondu na „Obnovu vodného režimu vybraných mokradi Východoslovenskej nížiny“.
Práce by sa mali začať po geodetickom zameraní miesta stavidla a spracovaní projektovej dokumentácie už na jar. Naša organizácia prisľúbila pomoc pri vyčistení terénu a likvidácii porastových drevín brigádnickou činnosťou členmi MO SRZ.
O termíne konaní brigád budete včas informovaní ako aj o priebehu dotiahnutia projektu do finálneho ukončenia.
  V. Babiak, tajomník MO SRZ V. Kapušany.


OZNÁMENIE!

 

Rybárske preteky funkcionárov "Sečovský kapor" 21.10.2017., na rybárskom revíry Dvorianky, na ktorom sa zúčastnilo aj trojčlenné družstvo MO SRZ Veľké Kapušany, ktorí sa umiestnili na II.mieste v LRU jednou udicou s ľubovoľným spôsobom.Vďaka vedeniu MO SRZ Sečovce za usporiadanie prestížneho preteku v LRU.

Fotky z pretekov si môžete pozrieť ak kliknite sem


VYHLÁSENIE!

 

XXIV. MS v LRU ženy v Maďarskom Szolnoku 2017.

Kliknite sem pre podrobnosti


OZNÁMENIE!

 

Začali sme s obnovou plotu Rybárskeho domu, starý už bol na rozpadnutie. Touto cestou ďakujeme MsÚ Veľké Kapušany za finančnú podporu na uskutočnenie tohto projektu, na ktorom má najväčšiu zásluhu podpredseda MO SRZ p. Hudák Július, nehovoriac o realizačnom týme projektu p. Karol Jevcsák st. a Karol Jevcsák ml. a p. Jozef Iván.
Zveľaďujme, starajme sa o náš spoločný majetok ktorý dúfame že bude slúžiť naďalej našej nasledujúcej generácii.
Petrov Zdar!


OZNÁMENIE!

 

Oznamuje svojim členom, že dňa, dňa 10.6.2017. pre MO SRZ Veľké Kapušany bola na zasadnutí Rady SRZ na základe našej žiadosti a odborného vyjadrenia ic htyológa schválená dotácia v max. výške 8000 € za škody spôsobené na sklonku zimy udusením rýb v dôsledku kyslíkového deficitu. Jedná sa o nasledujúce množstvá násad rýb:
Jazero Ortov - K2 1000 kg,Ab2 500 kg
OR Mitro - K2 380 kg
OR Oborín - K2 380 kg
OR Vysoká n/U- K2 400 kg
Or Zugó - K2 380 kg

Termín dodania násad : jeseň 2017.


Upozornenie!

 

MO SRZ Veľké Kapušany na žiadosť nájomcu poľnohospodárskej pôdy pri našom revíry OR Veľké Raškovce, na ktorú si požiadal štátnu dotáciu upozorňuje svojich členov rybárov, aby na príchod k vode motorovými vozidlami používali výhradne zmulčovačom upravenú stopu po pri brehu odstavného ramena a v žiadnom prípade cez zasiate pole. Vozidlám porušujúcich zákaz budú zaznamenané ŠPZ a následne súdnou cestou vymáhané spôsobené škody na poľnohospodárskych plodinách za ktoré nájomca už nedostane žiadnu dotáciu od štátu!
Touto cestou vyzývam našich členov na rešpektovanie tejto požiadavky. Berte túto požiadavku vážne, aby ste svojim nerozvážnym konaním nepoškodili členov a meno našej organizácie.

MO SRZ Veľké Kapušany.


VYHLÁSENIE!

 

Upozornenie hniezdenia chráneného druhu vtáctva "Haja tmavá" v chránenej oblasti "Raškovský luh" z OÚ ŽP Michalovce! Prosíme našich členov o rešpektovanie a dodržanie tohto upozornenia do konca mesiaca jún, predpokladaného vyliahnutia mláďat.

Stanovisko OU-MI


OZNÁMENIE!

 

Tajomník SRZ Rada Žilina na porade funkcionárov Košického kraja v KE 28.1.2017., informoval o podpísaní Licenčnej zmluvy s RTVS na vysielanie rybárskej televíznej relácie od 12.2.2017 na „dvojke“ (STV2) pod názvom “Na rybách – Petrov zdar“ z dielne SRZ, zároveň požiadal funkcionárov ZO o súčinnosť s vysielacím štábom pri výrobe rybárskej relácie pri natáčaní relácie v ich pôsobnosti.


OZNÁMENIE!

 

Aktuálne výsledky laboratórnej analýzy výskytu PCB látok v rybách z Oteplenej vody (Melegvíz) v areáli EVO, súčasť toku Laborec.

Kliknite sem


Upozornenie!

 

Vedenie závodu Elektrárne Vojany, spravilo náhmatkovú kontrolu vo svojom, vonkajšom areáli EVO, kde máme naše revíry, Oteplenú vodu č. 4-1550-1-1 a Laborec1,č.4-1120-1-1, kde našli na brehoch smetie po našich členoch rybároch, terénne úpravy - vytvorenie lovných miest rýľmi (prísne zakázané hlavne na vtokovom a výtokovom kanáli!) Z toho dôvodu vedenie EVO Vojany sa rozhodlo a právom, a dalo príkazom vedúcemu SBS, našich rybárov vykázať z areálu EVO, pre nedodržanie dohody medzi MO SRZ Veľké Kapušany a SE EVO Vojany. Takýmto prístupom prídeme o ďalšie revíry, ako sú PR Ortov a môžeme sa poďakovať sami sebe, česť a výnimka poriadnym a disciplinovaným rybárom. Iba na margo...člen SBS už mesiace likviduje odpadky, smetie po nedisciplinovaných rybároch, meno sem nebudem písať, dozviete sa na VČS.

Citát z miestneho rybárskeho poriadku MO SRZ V. Kapušany.
Čiastkové povodie odpadového kanála oteplenej vody od ústia po MVE. Areál EVO-Vojany, a. s. vyznačený tabuľami MO-SRZ. Na tomto revíri sa zakazuje rozkladanie ohňa a stanovanie . Na tomto revíri je oprávnená kontrolovať doklady aj strážna služba EVO -Vojany. Do areálu EVO Vojany majú povolený vstup len členovia MO SRZ Veľké Kapušany, ostatní, cudzí členovia iných organizácií nemajú dohodu s elektrárňou EVO Vojany, čiže majú zákaz vstupu.

Ďakujem za pozornosť!
V. Babiak, tajomník MO SRZ.


OZNÁMENIE!

 

Na výzvu Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy SR, sme začiatkom októbra poskytli na OV a PS v Michalovciach, 3 vzorky rýb odlovených z nášho revíru Odpadový kanál EVO-Vojany revír č. 4-1550-1-1. Každých 5 rokov ŠV a PS SR robí monitoring (analýzu) rýb z vopred určených revírov, na PCB látky v celoslovenskom rozmere. Výsledky budú známe v priebehu mesiaca November.


OZNÁMENIE!

 

Priebežné informácie o stave odbahnenia naších revírov.


Upozornenie!

 

Upozorňujem brigádnikov ohľadom počtu odrobených hodín, že zapísané bude skutočný čas!

Napríklad. Keď začiatok brigády je o 8:00 hod a koniec o 12:00 hodine zapísané budú 4 hodiny,( závisí aj podľa náročnosti brigády) a ďalšie 4 hodiny musia odrobiť na ďalšej brigáde a vtedy až bude vrátená záloha, z dôvodu nízkeho počtu účasti na brigádach.

Pre každého člena je povinnosťou odrobiť 8 Hod.!!


Oznámenie!

 

Podpísanie dohody medzi

MO SRZ Kráľovský Chlmec a MO SRZ Veľké Kapušany


Oznámenie!

 

Podpísanie dohody medzi

MO SRZ Čierna n/Tisou a MO SRZ Veľké Kapušany


Oznámenie!

 

ohľadne prístupových ciest a parkovacích plôch okolo Ortova:

Úradné rozhodnutie
Mapa s vyznačenním miest