Aktuality, Čerstvé informácie

 

Pozdravujeme Vás na našej novej stránke!

Sme radi, že Vám môžeme byť k dispozícií aj cez internet. Cez tieto stránky by sme chceli Vás informovať o dianí v našej MO. Máme cieľ poskytnúť Vám čo najviacej informácií a ukázať vám čo najviacej z naších úspechov a starostí. Budeme radi ak sa snami podelíte o Vaše nápady, pripomienky a návrhy. Ďalšie údaje budeme postupne zverejňovať na týchto stránkach.

Petrov zdar!


Vážené rybárky, rybári, ochrancovia prírody!

 

MO SRZ Veľké Kapušany, oznamuje svojim členom, že po pracovnom jednaní dňa 4.12.2017., bola podpísaná zmluva (viď v prílohe) o spolupráci pri výstavbe vodného stavidla (hate), na zvýšenie hladiny vody v jazere PR Ortov,  medzi ŠOP SR CHKO Latorica so sídlom v TV a MO SRZ Veľké Kapušany.
Celý projekt bude financovaný z Nórskeho finančného fondu na „Obnovu vodného režimu vybraných mokradi Východoslovenskej nížiny“.
Práce by sa mali začať po geodetickom zameraní miesta stavidla a spracovaní projektovej dokumentácie už na jar. Naša organizácia prisľúbila pomoc pri vyčistení terénu a likvidácii porastových drevín brigádnickou činnosťou členmi MO SRZ.
O termíne konaní brigád budete včas informovaní ako aj o priebehu dotiahnutia projektu do finálneho ukončenia.
  V. Babiak, tajomník MO SRZ V. Kapušany.


OZNÁMENIE!

 

Rybárske preteky funkcionárov "Sečovský kapor" 21.10.2017., na rybárskom revíry Dvorianky, na ktorom sa zúčastnilo aj trojčlenné družstvo MO SRZ Veľké Kapušany, ktorí sa umiestnili na II.mieste v LRU jednou udicou s ľubovoľným spôsobom.Vďaka vedeniu MO SRZ Sečovce za usporiadanie prestížneho preteku v LRU.

Fotky z pretekov si môžete pozrieť ak kliknite sem


OZNÁMENIE - ZÁKAZ LOVU KAPRA !!!

 

DŇA 19.9.2017 - ZARYBNENIE REVÍROV S NÁSADOU KAPOR K3:
JAZERO ORTOV, OR VYSOKÁ NAD UHOM, OR BAJANY, OR V.RAŠKOVCE, OR MITRO, OR ZUGO, OR SOTÁK, OR BUFET, OR OBORÍN.
NA TÝCHTO REVÍROCH JE ZÁKAZ LOVU KAPRA OD 19.9.2017 DO 8.10.2017.
LOV KAPRA POVOLENÝ OD 9.10.2017!!!
NA VŠETKÝCH MENOVANÝCH RAMENÁCH BUDÚ VYLOŽENÉ ZÁKAZOVÉ TABULE PRI PRÍSTUPOVÝCH CESTÁCH.
SLEDOVAŤ TABULE!!!.
RYBÁRSKA STRÁŽ NEBUDE REŠPEKTOVAŤ ŽIADNE VÝHOVORKY (že som nevedel, alebo nevidel tabuľu)!!!


VYHLÁSENIE!

 

XXIV. MS v LRU ženy v Maďarskom Szolnoku 2017.

Kliknite sem pre podrobnosti


VYHLÁSENIE!

 

Dňa 2.9.2017. MO SRZ vo Veľkých Kapušanoch usporiada XI. ročník pretekov Feeder Copus Cup
na rieke Laborec.

Na vyhlásenie kliknite sem


OZNÁMENIE!

 

Začali sme s obnovou plotu Rybárskeho domu, starý už bol na rozpadnutie. Touto cestou ďakujeme MsÚ Veľké Kapušany za finančnú podporu na uskutočnenie tohto projektu, na ktorom má najväčšiu zásluhu podpredseda MO SRZ p. Hudák Július, nehovoriac o realizačnom týme projektu p. Karol Jevcsák st. a Karol Jevcsák ml. a p. Jozef Iván.
Zveľaďujme, starajme sa o náš spoločný majetok ktorý dúfame že bude slúžiť naďalej našej nasledujúcej generácii.
Petrov Zdar!


OZNÁMENIE!

 

Oznamuje svojim členom, že dňa, 28.6.2017. /v stredu od 10:00 do 13:00 hod./. končíme s pravidelným výdajom rybárskych lístkov na rok 2017.


OZNÁMENIE!

 

Oznamuje svojim členom, že dňa, dňa 10.6.2017. pre MO SRZ Veľké Kapušany bola na zasadnutí Rady SRZ na základe našej žiadosti a odborného vyjadrenia ic htyológa schválená dotácia v max. výške 8000 € za škody spôsobené na sklonku zimy udusením rýb v dôsledku kyslíkového deficitu. Jedná sa o nasledujúce množstvá násad rýb:
Jazero Ortov - K2 1000 kg,Ab2 500 kg
OR Mitro - K2 380 kg
OR Oborín - K2 380 kg
OR Vysoká n/U- K2 400 kg
Or Zugó - K2 380 kg

Termín dodania násad : jeseň 2017.


VYHLÁSENIE!

 

Dňa 10.6.2017. MO SRZ vo Veľkých Kapušanoch usporiada preteky pre deti v LRU (lov rýb udicou)
na ramene pri Bufete.

Na vyhlásenie kliknite sem


Upozornenie!

 

MO SRZ Veľké Kapušany na žiadosť nájomcu poľnohospodárskej pôdy pri našom revíry OR Veľké Raškovce, na ktorú si požiadal štátnu dotáciu upozorňuje svojich členov rybárov, aby na príchod k vode motorovými vozidlami používali výhradne zmulčovačom upravenú stopu po pri brehu odstavného ramena a v žiadnom prípade cez zasiate pole. Vozidlám porušujúcich zákaz budú zaznamenané ŠPZ a následne súdnou cestou vymáhané spôsobené škody na poľnohospodárskych plodinách za ktoré nájomca už nedostane žiadnu dotáciu od štátu!
Touto cestou vyzývam našich členov na rešpektovanie tejto požiadavky. Berte túto požiadavku vážne, aby ste svojim nerozvážnym konaním nepoškodili členov a meno našej organizácie.

MO SRZ Veľké Kapušany.


OZNÁMENIE!

 

Oznamuje svojim členom, že od dňa 05.06.2017 pokračujeme v pravidelnom výdaji rybárskych lístkov.
Každý pondelok od 10:00 do 15:00.


VYHLÁSENIE!

 

Upozornenie hniezdenia chráneného druhu vtáctva "Haja tmavá" v chránenej oblasti "Raškovský luh" z OÚ ŽP Michalovce! Prosíme našich členov o rešpektovanie a dodržanie tohto upozornenia do konca mesiaca jún, predpokladaného vyliahnutia mláďat.

Stanovisko OU-MI


VYHLÁSENIE!

 

Dňa 6.5.2017 MO SRZ vo Veľkých Kapušanoch sme usporiadali miestne preteky v LRU /lov rýb udicou/ na odstavenom ramene OBORÍN v Oboríne.

Na vyhodnotenie kliknite sem


OZNÁMENIE!

 

Tajomník SRZ Rada Žilina na porade funkcionárov Košického kraja v KE 28.1.2017., informoval o podpísaní Licenčnej zmluvy s RTVS na vysielanie rybárskej televíznej relácie od 12.2.2017 na „dvojke“ (STV2) pod názvom “Na rybách – Petrov zdar“ z dielne SRZ, zároveň požiadal funkcionárov ZO o súčinnosť s vysielacím štábom pri výrobe rybárskej relácie pri natáčaní relácie v ich pôsobnosti.


OZNÁMENIE!

 

Aktuálne výsledky laboratórnej analýzy výskytu PCB látok v rybách z Oteplenej vody (Melegvíz) v areáli EVO, súčasť toku Laborec.

Kliknite sem


Upozornenie!

 

Vedenie závodu Elektrárne Vojany, spravilo náhmatkovú kontrolu vo svojom, vonkajšom areáli EVO, kde máme naše revíry, Oteplenú vodu č. 4-1550-1-1 a Laborec1,č.4-1120-1-1, kde našli na brehoch smetie po našich členoch rybároch, terénne úpravy - vytvorenie lovných miest rýľmi (prísne zakázané hlavne na vtokovom a výtokovom kanáli!) Z toho dôvodu vedenie EVO Vojany sa rozhodlo a právom, a dalo príkazom vedúcemu SBS, našich rybárov vykázať z areálu EVO, pre nedodržanie dohody medzi MO SRZ Veľké Kapušany a SE EVO Vojany. Takýmto prístupom prídeme o ďalšie revíry, ako sú PR Ortov a môžeme sa poďakovať sami sebe, česť a výnimka poriadnym a disciplinovaným rybárom. Iba na margo...člen SBS už mesiace likviduje odpadky, smetie po nedisciplinovaných rybároch, meno sem nebudem písať, dozviete sa na VČS.

Citát z miestneho rybárskeho poriadku MO SRZ V. Kapušany.
Čiastkové povodie odpadového kanála oteplenej vody od ústia po MVE. Areál EVO-Vojany, a. s. vyznačený tabuľami MO-SRZ. Na tomto revíri sa zakazuje rozkladanie ohňa a stanovanie . Na tomto revíri je oprávnená kontrolovať doklady aj strážna služba EVO -Vojany. Do areálu EVO Vojany majú povolený vstup len členovia MO SRZ Veľké Kapušany, ostatní, cudzí členovia iných organizácií nemajú dohodu s elektrárňou EVO Vojany, čiže majú zákaz vstupu.

Ďakujem za pozornosť!
V. Babiak, tajomník MO SRZ.


OZNÁMENIE!

 

Na výzvu Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy SR, sme začiatkom októbra poskytli na OV a PS v Michalovciach, 3 vzorky rýb odlovených z nášho revíru Odpadový kanál EVO-Vojany revír č. 4-1550-1-1. Každých 5 rokov ŠV a PS SR robí monitoring (analýzu) rýb z vopred určených revírov, na PCB látky v celoslovenskom rozmere. Výsledky budú známe v priebehu mesiaca November.


OZNÁMENIE!

 

Priebežné informácie o stave odbahnenia naších revírov.


Upozornenie!

 

Upozorňujem brigádnikov ohľadom počtu odrobených hodín, že zapísané bude skutočný čas!

Napríklad. Keď začiatok brigády je o 8:00 hod a koniec o 12:00 hodine zapísané budú 4 hodiny,( závisí aj podľa náročnosti brigády) a ďalšie 4 hodiny musia odrobiť na ďalšej brigáde a vtedy až bude vrátená záloha, z dôvodu nízkeho počtu účasti na brigádach.

Pre každého člena je povinnosťou odrobiť 8 Hod.!!


Oznámenie!

 

Podpísanie dohody medzi
MO SRZ Kráľovský Chlmec a MO SRZ Veľké Kapušany


Oznámenie!

 

Podpísanie dohody medzi
MO SRZ Čierna n/Tisou a MO SRZ Veľké Kapušany


Oznámenie!

 

ohľadne prístupových ciest a parkovacích plôh okolo Ortova:

Úradné rozhodnutie
Mapa s vyznačenním miest